• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Грађевински послови
Уверење о идентификацији објеката ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек грађевинских послова

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења у слободној форми
- Правоснажна Грађевинска дозвола или Одобрење за изградњу
- Правоснажна Употребна дозвола
- Оригинал уверења Републичког геодетског завода (27. марта 43-45), не старије од 6 месеци са подацима о улици, кућном броју и катастарској парцели на којој се објекат налази
- Копија плана катастарске парцеле на којој се објекат налази, са уцртаним објектом, коју издаје Републички геодетски завод, не старија од 6 месеци
- Имовинско-правни основ за катастарске парцеле на којој се објекат налази
- Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 300 дин. + 300 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 53 и 57

Рад са странкама:
- радним даном од 10.00 до 15.00
- пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 154 и 155

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00