• Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
  • Gradska opština Palilula
Početna e-Uprava Lična stanja građana
Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih PDF Štampa El. pošta

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
- Potvrda o smrti izdata od strane lekara
- Izvod iz matične knjige rođenih  za umrlo lice
- Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
- Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
- Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
- Kopija lične karte pokojnika
- Po potrebi i druga dokumentacija
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Republička administrativna taksa: 740 din.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 53-015

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica, Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: II međusprat, soba 32

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-13.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 128, 129

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-18.00