• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Промена личног имена ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев за промену личног имена
- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
- Уверење о држављанству
- фотокопија важеће личне карте
- Уверење о измиреном годишњем порезу (издаје Управа јавних прихода, Илије Гарашанина 5)
- Уверење суда да није подигнута оптужница (издаје Први основни суд у Београду, Савска 17a)
- Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
- Уверење- Пореска Управа - Филијала Палилула, Бул. деспота Стефана 120
- Уверење - Виши суд - посебно одељење, Савска 17а
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 104

 

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00