• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Матичне књиге
Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми
- Извод из матичне књиге рођених са констатацијом о престанку брака
- Извод из матичне књиге венчаних са констатацијом о престанку брака
- Уверење о држављанству
- Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
- Правноснажна пресуда о разводу или поништењу брака
- Извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника
- Доказ о уплаћеној такси
- По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:
- Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
- Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 290 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

Место решавања предмета:
- Таковска 12, II међуспрат, соба 31
- Борча, матичар

Радно време са странкама:
- Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-14.00 (до 30.09.2015. 07.30-15.30)
- Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације:
- Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
- Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:
Изјава о промени презимена даје се на записник матичару према месту пребивалишта лица које мења презиме