• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Матичне књиге
Заказивање венчања и закључење брака ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација ако су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
- Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
- Уверење о држављанству за будуће супружнике
- Важеће личне карте
- Доказ о уплаћеној такси
- Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака
- По потреби и друга документа

Потребна документација ако је један од будућих супружника страни држављанин:
- Извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
- Уверење о слободном брачном стању прописно легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
- Потврда да нема сметњи за закључење брака
- Важећи пасош
- По потреби, и друга документа

Напомене везане за документацију:
- Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
- Предата документација се задржава.
- Приликом сачињавања записника о пријави закључења брака потребно је лично присуство оба будућа супружника

За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања)
Републичка административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 53-015

За венчања ван седишта матичног подручја

Трошкови за услугу за излазак службеног лица на терен: 12.515 дин.
За стара, немоћна и болесна лица, уз медицинску документацију, услуга изласка службеног лица на терен износи 250 дин.
Уплатни рачун: 840-742341843-24
Број модела: 97
Позив на број: 24-501-01527
Прималац: Градска управа града Београда

Место заказивања венчања:
- Таковска 12, II међуспрат, соба 31
- Борча, матичар

Радно време са странкама:
- Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-14.00
- Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације:
- Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
- Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:
Ако је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача приликом заказивања венчања и на дан венчања