• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Писарница
Овера потписа, рукописа и преписа ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење за општу управу
Приземље - Услужни центар

Овера преписа:
- Оригинал документа на увид
- Минимум две фотокопије документа
- Признаница о уплати таксе

Овера потписа без сведока:
- Лична изјава
- Важећа лична исправа
- Признаница о уплати таксе

Оверa потписа са два сведока:
- Изјаве уз два сведока
- Важеће личне исправе
- Признаница о уплати таксе

Републичка административна такса: 690 дин. + 390 дин. за сваки следећи примерак
ПРИМАЛАЦ: ПОРЕСКА УПРАВА - ПАЛИЛУЛА

Текући рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 - 53 - 015

Телефон за информације: 3236-221 лок. 101

Радно време са странкама: 07.30-18.00