Beograd

Radne knjižice

Na osnovu Zakona o radu, član 204. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i Pravilnik o radnoj knjižici (“Službeni glasnik RS”, broj 17/97) prestaju da važe 1. januara 2016. godine.

U skadu sa ovim odredbama Uprava Gradske opštine Palilula, od 1. januara 2016. prestaje da izdaje radne knjižice.

Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа