Beograd

Ispravka i dopuna podataka u matičnim knjigama

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

NAPOMENA: Članom 103. stav 3.Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.glasnik RS" broj 18/2016) predviđeno je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, Zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

(Potrebno je obavezno popuniti i potpisati Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka)
 

Potrebna dokumentacija: (Pribavlja se po službenoj dužnosti, osim u slučaju kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i smrti , nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti)

  • Zahtev za ispravku i dopunu podataka u matičnim knjigama i potpisana izjava-saglasnost
  • Izvod iz matične knjige za koji se traži ispravka
  • Fotokopija ili očitani primerak važeće lične karte podnosioca zahteva
  • Druga dokumenta koja služe kao dokaz o činjenicama i podacima koje trba ispraviti ili dopuniti ( Izvod iz Matične knjige rođenih,venčanih,umrlih,uvernje o državljanstvu)
  • Po potrebi i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumentaciju koju stranke same pribavljaju: Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili

preuzmite ovde:

Obrazac zahteva za ispravku i dopunu podataka u matičnim knjigama

izjava-saglasnost

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica, Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: II međusprat, kancelarija 32

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-13.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 128

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа