Beograd

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
  • Potvrda o smrti izdata od strane lekara
  • Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
  • Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
  • Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
  • Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
  • Kopija lične karte pokojnika
  • Po potrebi i druga dokumentacija
  • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Republička administrativna taksa: 800 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica, Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: II međusprat, soba 32

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-13.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 128, 104

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа