Beograd

Promena ličnog imena

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

NAPOMENA: Članom 103. stav 3.Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.glasnik RS" broj 18/2016) predviđeno je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, Zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

(Potrebno je obavezno popuniti i potpisati Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka)
 

Potrebna dokumentacija: (Pribavlja se po službenoj dužnosti, osim u slučaju kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i smrti , nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti)

 • Zahtev za promenu ličnog imena i potpisana izjava-saglasnost
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige venčanih(ako se traži promena prezimena zbog činjenice razvoda braka i u izvodu iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih mora biti upisana činjenica razvoda braka)
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopija ili očitani primerak važeće lične karte
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
 • Uverenje osnovnog suda da nije podignuta optužnica (izdaje Prvi osnovni sud-Ul. Savska br.17,trenutno na adresi Bul. Zorana Đinđića 104, Novi Beograd)
 • Uverenje Višeg suda-posebno odeljenje( Ul.Savska br.17-trenutno na adresi Katanićeva br.15)
 • Uverenje Uprave javnih prihoda grada Beograda-odeljenje Palilula o  izmirenom godišnjem porezu (Ilije Garašanina br.5)
 • Uverenje Poreske uprave,Filijala Palilula( Bul.despota Stefana br.122)
 • Dokaz o plaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju koju stranke same pribavljaju: Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili
preuzmite:

Obrazac zahteva za promenu ličnog imena

izjava-saglasnost

Republička administrativna taksa: 800,00 din
Račun primaoca: 840-742221843-57,
Br.modela  - 97
Poziv na broj -  53-015.
Svrha: Uplata Republičke administrativne takse
Primalac: Budžet Republike Srbije
Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica, Uslužni centar
Mesto rešavanja predmeta: II međusprat, kancelarija 32

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-13.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 128, 104

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа