Beograd

Promena ličnog imena maloletnog deteta

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

NAPOMENA: Članom 103. stav 3.Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.glasnik RS" broj 18/2016) predviđeno je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, Zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

(Potrebno je obavezno popuniti i potpisati Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka)


Potrebna dokumentacija: (Pribavlja se po službenoj dužnosti, osim u slučaju kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i smrti , nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti)

  • Zahtev za promenu ličnog imena i potpisana izjava-saglasnost oba roditelja
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
  • Uverenje o državljanstvu za dete
  • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku ako je dete rođeno van braka
  • Dokaz o prebivalištu za dete ( izdaje Policijska uprava za grad Beograd,LJermontova br.12a)
  • Presuda o utvrđivanju-osporavanju očinstva ili zapisnik o priznavanju očinstva
  • Dokaz o plaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju koju stranke same pribavljaju: Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili
preuzmite:

Obrazac zahteva za promenu ličnog imena

izjava-saglasnost

Republička administrativna taksa: 800,00 din
Račun primaoca: 840-742221843-57,
Br.modela  - 97
Poziv na broj -  53-015.
Svrha: Uplata Republičke administrativne takse
Primlac: Budžet Republike Srbije
Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica, Uslužni centar
Mesto rešavanja predmeta: II međusprat, kancelarija 32

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-13.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 128, 104

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Napomene:

  • Neophodno lično prisustvo roditelja deteta, kao i deteta ako je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu.
  • Po Porodičnom zakonu, prezime detetu se može promeniti utvrđivanjem ili osporavanjem materinstva odnosno očinstva i usvojenjem.
  • Ova procedura važi do navršene 15. godine starosti deteta. Posle navršenih 15 godina života lice sposobno za rasuđivanje ima pravo na promenu ličnog imena (lično ime je ime i prezime).
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа