Beograd

Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
  • Izvod iz matičnih knjiga rođenih za buduće supružnike
  • Uverenja o državljanstvu za buduće supružnike
  • Kopije ličnih karata za buduće supružnike
  • Dokaz o razlogu sprečenosti ličnog prisustva supružnika
  • Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod nadležnog suda sa izjavom o budućem prezimenu
  • Kopija lične karte za punomoćnika
  • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Napomene vezana za dokumentaciju:

  • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
  • Punomoćje važi 90 dana od dana overe nadležnog organa.

Republička administrativna taksa: 800 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica, Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: II međusprat, soba 32

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-13.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 128, 104

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа