Beograd

Изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилулa

Закон о Матичним књигама ("Сл.гласник" РС, бр,20/2009)

Члан 41

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених, као и списе на основу којих се врши упис у матичну књигу рођених, а који се односе на његово порекло.

После новог уписа ћињенице рођења усвојеника право увида у матичну књигу рођених за дете имају само дете и усвојитељ детета, на начин утврђен законом који уређује област породичноправне заштите.

Члан 83

Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица из члана 41. овог закона

Потребна документација:

 • Захтев за издавање
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напомене:

 • Изводи из матичних књига могу да се издају и на интернационалном обрасцу, за употребу у иностранству
 • Изводи из матичних књига издају се за лица уписана у матичне књиге Матичног подручја Палилула и Матичног подручја Палилула - Борча, као и за све остале градске општине Града Београда уколико су унети у електронску евиденцију као и за градове Републике Србије у мери у којој су подаци унети у електронску евиденцију

Републичка административна такса:

 • за домаће изводе из матичних књига 440 дин.
 • за интернационалне изводе из матичних књига 800 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

Републичка административна такса се не плаћа за следеће намене:

 • у поступку за исправљање грешака у матичним књигама
 • за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
 • за радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
 • за регулисање војне обавезе
 • за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
 • у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода
 • за молбе за помиловање

Приликом подношења захтева за издавање извода, приложити и доказ о ослобађању од плаћања таксе.

Места предаје захтева и издавања извода:

 • Услужни центар, Таковска 12
 • Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Изводи могу да се поруче и:

Палилула линкови