Beograd

Уверење о држављанству

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

 • Захтев за издавање
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 800 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

Републичка административна такса се не плаћа за следеће намене:

 • у поступку за исправљање грешака у матичним књигама
 • за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
 • за радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
 • за регулисање војне обавезе
 • за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
 • у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода
 • за молбе за помиловање

Приликом подношења захтева за издавање извода, приложити и доказ о ослобађању од плаћања таксе.

Места предаје захтева и издавања Уверења:

 • Услужни центар, Таковска 12
 • Услужни центар Борча, Ивана Милутиновића 12г

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Уверење може да се поручи и:

Палилула линкови