Beograd

Nadležnost Građevinske inspekcije

Odeljenje za inspekcijske poslove

Građevinska inspekcija

II sprat, sobe 34, 39 i 46

Kontrolne liste po kojima radi građevinska inspekcija:

Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova (PDF 50KB)

Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji (PDF 47KB)

Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja (PDF 48KB)

Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta (PDF 49KB)

Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta (PDF 34KB)

Građevinski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za čiju izgradnju odobrenje izdaje opština (objekti do P= 800 m2).

Građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da proverava da li:

 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje gradi objekat, odnosno lice koje vrši stručni nadzor, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na građenju objekata, ispunjavaju propisane uslove;
 • je za objekat koji se gradi, odnosno za izvođenje radova izdata građevinska dozvola i potvrđena prijava o početku građenja, odnosno izdato rešenje iz člana 145. ovog zakona;
 • je investitor zaključio ugovor o građenju, u skladu sa ovim zakonom;
 • se objekat gradi prema izdatoj građevinskoj dozvoli i projektu za izvođenje, odnosno tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato rešenje iz člana 145. ovog zakona;
 • je gradilište obeleženo na propisan način;
 • izvršeni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se ugrađuju odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;
 • je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine;
 • na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci koji ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja i okoline;
 • izvođač radova vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije na propisani način;
 • se u toku građenja i korišćenja objekta vrše propisana osmatranja i održavanja objekta;
 • je tehnički pregled izvršen u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona;
 • je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola;
 • se objekat koristi za namenu za koju je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.Građevinski

U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor je ovlašćen da:

 • naredi rešenjem obustavu radova i uklanjanje objekta ili njegovog dela, ako se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole, odnosno ako se objekat gradi suprotno lokacijskim uslovima, odnosno građevinskoj dozvoli, odnosno potvrdi o prijavi radova;
 • naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno vraćanje u prvobitno stanje, ako se objekat gradi, odnosno izvode radovi bez rešenja iz člana 145. ovog zakona;
 • naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 60 dana za pribavljanje, odnosno izmenu građevinske dozvole, ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, odnosno projektu za izvođenje, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi, odnosno izmeni građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela;
 • naloži rešenjem obustavu radova, ako investitor nije zaključio ugovor o građenju, u skladu sa ovim zakonom;
 • naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje građevinske dozvole, ako utvrdi da je za radove koji se izvode na osnovu rešenja iz člana 145. ovog zakona potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela;
 • naloži rešenjem obustavu radova i odredi rok koji ne može biti duži od 30 dana za pribavljanje, odnosno izmenu građevinske dozvole, ako izgrađeni temelji nisu usklađeni sa, građevinskom dozvolom i projektom za izvođenje a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi građevinsku dozvolu, da naloži rešenjem uklanjanje izgrađenih temelja i vraćanje terena u prvobitno stanje;
 • naloži rešenjem uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela ako je nastavljeno građenje, odnosno izvođenje radova i posle donošenja rešenja o obustavi radova,
 • podnose krivičnu prijavu kao i prijavu za privredni prestup nadležnom Javnom tužilaštvu, protiv odgovornog investitora;
 • podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Prekršajnom sudu protiv odgovornog investitora;
 • naredi sprovođenje drugih mera, u skladu sa ovim zakonom.

Građevinski inspektor je ovlašćen da :

 • uđe na gradilište;
 • da traži isprave u cilju identifikacije lica;
 • uzima izjave od odgovornih lica;
 • fotografiše ili sačini video snimak gradilišta;
 • da preduzima druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

Propisi koji se primenjuju u radu Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Palilula u Beogradu - odsek građevinska inspekcija:

 • - Zakon o opštem upravnom postupku ('Službeni list SRJ' br. 33/97 i 31/01, "Službeni glasnik RS" br. 30/10);
 • - Zakon o planiranju i izgradnji ('Službeni glasnik RS" br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US i 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14);
 • - Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Službeni glasnik RS" br. 25/13 i 145/14);
 • - Zakon o legalizaciji objekata ("Službveni glasnik RS" br. 95/13 i 117/14);
 • - Krivični zakonik ("Službeni glasnik RS" br. 85/05, 88/05 - ispravka, 107/05 - ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 10814);
 • - Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta ("Službeni glasnik RS" br. 22/15).

Telefon za informacije: 3231-569, 3236-221 lok. 160 i 166

Radno vreme sa strankama: 07.30-14.00

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа