Beograd

Регистрација пољопривредних газдинстава

Упис пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава врши се на захтев носиоца пољопривредног газдинства. Захтев за упис и обнову регистрације у Регистру подносе правна лица, предузетници и пољопривредници.

Захтеви се подносе надлежној организационој јединици Министарства финансија - Управа за трезор, према пребивалишту носиоца пољопривредног газдинства, независно од места обављања пољопривредне делатности. За територију Градске општине Палилула подручна јединица Управе за трезор се налази у 27. марта 28-32.

Подносе се следећа документа:

  • Захтев за упис у Регистар (преузима на шалтеру)
  • Копија личне карте подносиоца захтева
  • Копије личних карата чланова пољопривредног газдинства који се уписују у Регистар
  • Копија наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци

За пријављене катастарске парцеле неопходно је доставити:

  • Извод из катастра непокретности
  • Решење о комасацији
  • Уговор о закупу
  • Уговор о уступању земљишта на коришћење

Све информације о кредитима , подстицјним средствима , текућим активностима Министарства пољопривреде и заштите животне средине ( као и преузети обрасце за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства ) можете видети на интернет адреси Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/ која се налази на адреси : Булевар краља Александра 84, 11 050 Београд

Информације и обрасци за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства могу се добити и у надлежној Управи за трезор у 27.марта бр.28-32 где се и врши упис у Регистар пољопривредних газдинстава

Палилула линкови