Beograd

Упис у матичнe књигe на основу исправа иностраних органа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

 

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених:

 • Захтев - Пријава рођења у иностранству 
 • Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
 • Уверење о држављанству за родитеље
 • Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних:

 • Захтев - Пријава закључења брака у иностранству 
 • Извод из матичне књиге рођених за оба супружника
 • Уверење о држављанству за оба супружника
 • Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте за оба супружника
 • Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих:

 • Захтев Пријава смрти у иностранству
 • Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован, да садржи апостил и да је преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

Напомене везане за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
 • Предата документација се задржава.

Место предаје документације:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 30-31
 • Борча, матичар

Место решавања предмета:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 30-31
 • Борча, матичар

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891
Палилула линкови