Beograd

Upis u matične knjige na osnovu isprava inostranih organa

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Bečkoj ili Pariskoj konvenciji) ili na obrascu zemlje porekla propisno legalizovan, da sadrži apostil i da je preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka
 • Uverenje o državljanstvu za roditelje
 • Uverenje o prebivalištu (izdato od Policijske uprave za grad Beograd, LJermontovljeva 12a) ili fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu venčanih:

 • Zahtev u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige rođenih za oba supružnika
 • Uverenje o državljanstvu za oba supružnika
 • Uverenje o prebivalištu (izdato od Policijske uprave za grad Beograd, LJermontovljeva 12a) ili fotokopija lične karte za oba supružnika
 • Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Bečkoj ili Pariskoj konvenciji) ili na obrascu zemlje porekla propisno legalizovan, da sadrži apostil i da je preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu umrlih:

 • Zahtev u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Bečkoj ili Pariskoj konvenciji) ili na obrascu zemlje porekla propisno legalizovan, da sadrži apostil i da je preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o prebivalištu (izdato od Policijske uprave za grad Beograd, LJermontovljeva 12a) ili fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Napomene vezane za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
 • Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 320 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Mesto predaje dokumentacije:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 29-31
 • Borča, matičar

Mesto rešavanja predmeta:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 29-31
 • Borča, matičar

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30 - 015.30
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-15.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа