Beograd

Уверење о слободном брачном стању

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одњљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

 • Захтев
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документација
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомене везано за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу.
 • У случају да се уверење тражи преко пуномоћника, пуномоћје мора да буде оверено.

Републичка административна такса: 1190 дин.

 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 53-015

Место издавања уверења:

 • Таковска 12, Услужни центар
 • Борча, матичар

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:

Уверење се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених.

ПРЕУЗМИТЕ:

захтев за уверње о слободном брачном стању (PDF 40 KB)

Палилула линкови