Beograd

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odnjljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o prebivalištu (izdato od Policijske uprave za grad Beograd, LJermontovljeva 12a) ili fotokopija lične karte
 • Po potrebi, i druga dokumentacija
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomene vezano za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu.
 • U slučaju da se uverenje traži preko punomoćnika, punomoćje mora da bude overeno.

Republička administrativna taksa: 1190 din.

 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 53-015

Mesto izdavanja uverenja:

 • Takovska 12, Uslužni centar
 • Borča, matičar

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30-14.00
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-14.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Napomena:

Uverenje se izdaje po mestu upisa u matičnu knjigu rođenih.

PREUZMITE:

zahtev za uvernje o slobodnom bračnom stanju (PDF 40 KB)

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа