Beograd

Заказивање венчања и закључење брака

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одњљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација ако су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

 • Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
 • Уверење о држављанству за будуће супружнике
 • Важеће личне карте
 • Доказ о уплаћеној такси
 • Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака
 • По потреби и друга документа

Потребна документација ако је један од будућих супружника страни држављанин:

 • Извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • Уверење о слободном брачном стању прописно легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
 • Потврда да нема сметњи за закључење брака
 • Важећи пасош
 • По потреби, и друга документа

Напомене везане за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци
 • Предата документација се задржава.
 • Приликом сачињавања записника о пријави закључења брака потребно је лично присуство оба будућа супружника

За венчања у седишту матичног подручја (Сала за венчања)

Републичка административна такса: 320 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 53-015

За венчања ван седишта матичног подручја

Трошкови за услугу за излазак службеног лица на терен:13.071 + 320 дин.

За стара, немоћна и болесна лица, уз медицинску документацију, услуга изласка службеног лица на терен износи 263 + 320 дин.

Уплатни рачун: 840-742341843-24

Број модела: 97

Позив на број: 24-501-01527

Прималац: Градска управа града Београда

Место заказивања венчања:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 31
 • Борча, матичар

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30-14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:

Ако је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача приликом заказивања венчања и на дан венчања

Палилула линкови