Beograd

Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одњљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:

 • Захтев у слободној форми
 • Извод из матичне књиге рођених са констатацијом о престанку брака
 • Извод из матичне књиге венчаних са констатацијом о престанку брака
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пребивалишту (издато од Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
 • Правноснажна пресуда о разводу или поништењу брака
 • Извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника
 • Доказ о уплаћеној такси
 • По потреби, и друга документа

Напомене везане за документацију:

 • Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци
 • Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 320 дин.

 • Уплатни рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: 53-015

Место предаје документације:

Таковска 12, Услужни центар, матичар
Борча, матичар

Место решавања предмета:

 • Таковска 12, II међуспрат, соба 30-31
 • Борча, матичар

Радно време са странкама:

 • Матично подручје Палилула, радним даном 07.30 - 14.00
 • Матично подручје Палилула - Борча, радним даном 07.30-14.00

Телефон за информације:

 • Матично подручје Палилула: 3236-221 локал 104, 106 и 3232-265
 • Матично подручје Палилула - Борча: 3324-891

Напомена:

Изјава о промени презимена даје се на записник матичару према месту пребивалишта лица које мења презиме

Палилула линкови