Beograd

Promena prezimena posle prestanka braka u roku od 60 dana

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odnjljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige rođenih sa konstatacijom o prestanku braka
 • Izvod iz matične knjige venčanih sa konstatacijom o prestanku braka
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o prebivalištu (izdato od Policijske uprave za grad Beograd, LJermontovljeva 12a) ili fotokopija lične karte
 • Pravnosnažna presuda o razvodu ili poništenju braka
 • Izvod iz matične knjige umrlih za pokojnog supružnika
 • Dokaz o uplaćenoj taksi
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Napomene vezane za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci
 • Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 320 din.

 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 53-015

Mesto rešavanja predmeta:

 • Takovska 12, II međusprat, soba 31
 • Borča, matičar

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30 - 15.30
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-15.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Napomena:

Izjava o promeni prezimena daje se na zapisnik matičaru prema mestu prebivališta lica koje menja prezime

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа