Beograd

Prijava smrti

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odnjljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Palilula

Potrebna dokumentacija u slučaju smrti van zdravstvene ustanove, u kući:

 • Potvrda o smrti (dva primerka)
 • Lična karta pokojnika
 • Lična karta prijavioca smrti
 • Propratni akt JKP "Pogrebne usluge"
 • Po potrebi, i druga dokumenta

Potrebna dokumentacija u slučaju smrti u zdravstvnoj ustanovi:

 • Potvrda o smrti (dva primerka)
 • Propratni akt zdravstvene ustanove

Mesto predaje dokumentacije:

 • Uslužni centar, Takovska 12
 • Uslužni centar Borča, Ivana Milutinovića 12g

Mesto rešavanja predmeta:

 • Uslužni centar, Takovska 12
 • Uslužni centar Borča, Ivana Milutinovića 12g

Radno vreme sa strankama:

 • Matično područje Palilula, radnim danom 07.30-18.00, dežurstvo subotom (do 30.09.2015. 07.30-15.30)
 • Matično područje Palilula - Borča, radnim danom 07.30-15.00

Telefon za informacije:

 • Matično područje Palilula: 3236-221 lokal 104, 106 i 3232-265
 • Matično područje Palilula - Borča: 3324-891

Napomena:

Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi uže porodice s kojima je umrli živeo. Ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da to učine, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u čijem je stanu smrt nastupila, a ako nema ni ovih lica, činjenicu smrti dužno je da prijavi lice koje je prvo saznalo za smrt.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа