Beograd

Обједињена (електронска) процедура

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

Надлежна служба спроводи обједињену процедуру у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката до 1.500м2 БРГП, којa обухвата: издавање грађевинске дозволе, издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, (адаптација, санација, реконструкција, промена намене објекта и тд), пријаву радова, темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, измену аката која се прибављају у овој процедури, прибављање сагласности на техничку документацију,издавање употребне дозволе.

Од 01. јануара 2016. године, сви захтеви и сви поступци у оквиру Обједињене процедуре, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављају се искључиво електронским путем кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре.

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС путем Портала за е-регистрацију. 

Преглед видео упутстава за коришћење система и упутство за за дигитално потписивање може се наћи на сајту https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home/Help

Све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре као и одговоре на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства могу се добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rs

Сва издата акта уписана су у регистар обједињених процедура и објављена су на сајту АПР-а, уз поштовање Закона о заштити података о личности. Јавним објавама о предметима може се приступити на адреси https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home
 
Таксене тарифе за списе и радње у поступку обједињене процедуре

Накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура
 
Прописи:

Остали прописи у примени:

Палилула линкови