Beograd

Издавање сагласности за укњижбу стана

 

Одељење за имовинско-правне послове Градске општине Палилула издаје сагласност за укњижбу стана, лицима која су станове у друштвеној односно државној својини, на којима је општина Палилула била корисник, откупили од општине и то након исплате откупне цене стана у целости. Издатом сагласношћу се истовремено потврђује да је извршена исплата откупне цене стана у целости, као и да је општина сагласна да се лице које је откупило стан упише у јавним књигама у којима се води евиденција непокретности и правима на истима. 

Напомињемо, да је Одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења ("Сл.лист Града Београда", бр.36/14) надлежност за откуп  и давање сагласност за закуп станова који су у државној својини, а на којима Градска општина Палилула има право коришћења, прешли у надлежност Града Београда, а анексе уговора о откупу станова, промену начина плаћања цене, као и друге измене и допуне уговора  о откупу станова, као и раскиде уговора о откупу, закључује правно лице које је закључило уговор о откупу, односно његов правни следбеник.

Општинска административна такса:  320,00 дин. за поднети захтев и 320,00 дин. за издату сагласност 
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите образац у PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: V спрат, соба 91 и 96

Рад са странкама на Одељењу: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 175

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови