Beograd

Захтев за издавање уверења

 

Одељење за имовинско-правне послове Градске општине Палилула у Београду у складу са чл.29. и 30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр.18/2016), а по захтеву странке, издаје уверења односно друге исправе (цертификате, потврде и  др. о чињеницама о којима води службену евиденцију или о којима не води службену евиденцију, ако је то законом или другим прописом одређено.
Подносилац захтева треба да наведе околност и да достави доказе, који потврђују чињеницу за коју се тражи издавање уверења, као и да достави свој правни интерес за подношење захтева и сврху за коју се издавање уверења тражи. 

Потребна документација:

- захтев за издавање уверења;
- доказ о постојању активне легитимације односно правног интереса за издавање уверења;
- доказе на којима заснива оправданост свог захтева ;
- доказ о плаћеној административној такси.

Општинска административна такса: 320,00 дин. за поднети захтев и 320,00 динара за издато уверење
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите образац у PDF 

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: V спрат, соба 91-97 и 106

Рад са странкама на одељењу: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 175

 Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови