Beograd

Zahtev za izdavanje uverenja

 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske opštine Palilula u Beogradu u skladu sa čl.29. i 30. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", br.18/2016), a po zahtevu stranke, izdaje uverenja odnosno druge isprave (certifikate, potvrde i  dr. o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju ili o kojima ne vodi službenu evidenciju, ako je to zakonom ili drugim propisom određeno.
Podnosilac zahteva treba da navede okolnost i da dostavi dokaze, koji potvrđuju činjenicu za koju se traži izdavanje uverenja, kao i da dostavi svoj pravni interes za podnošenje zahteva i svrhu za koju se izdavanje uverenja traži. 

Potrebna dokumentacija:

- zahtev za izdavanje uverenja;
- dokaz o postojanju aktivne legitimacije odnosno pravnog interesa za izdavanje uverenja;
- dokaze na kojima zasniva opravdanost svog zahteva ;
- dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Opštinska administrativna taksa: 320,00 din. za podneti zahtev i 320,00 dinara za izdato uverenje
Tekući račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite obrazac u PDF 

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: V sprat, soba 91-97 i 106

Rad sa strankama na odeljenju: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 175

 Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа