Beograd

Zahtev za uvid u spise predmeta

 

Potrebna dokumentacija:

- Zahtev za uvid u spise predmeta;
--dokaz o aktivnoj legitimaciji za traženi uvid odnosno postojanje pravnog interesa podnosioca zahteva;
- Dokaz o plaćenoj administrativnoj  taksi

Opštinska administrativna taksa: 320,00 dinara za podneti zahtev i 370,00 dinara po započetom satu
Tekući račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite obrazac u PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: V sprat, soba 91-97 i 106

Rad sa strankama na Odeljenju: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 175

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа