Beograd

Издавање Грађевинске дозволе (у електронској форми) за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

Потребна документација: Поступак за издавање електронске грађевинске дозволе покреће се подношењем тј попуњавањем одговарајућег захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.

Уз захтев се, у форми електронског документа, у pdf формату, потписано квалификованим електронским потписом (изузетно, техничка документација се може доставити и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања), прилажу:

 1. Локацијски услови Градског Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове ;
 2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
 3. Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
 4. Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Центарлну евиденцију;
 5. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона о планирању и изградњи, осим ако је то право уписано у јавној књизи или ако је успостављно законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
 6. Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
 7. Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
 8. Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
 9. Доказ о уређењу међусобних осноса са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
 10. Други докази предвиђени локацијским условима, законом и другим подзаконским актима.

Напомена : Уколико је техничка докуменатција израђена пре ступања на снагу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015) , а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у dwg или dwf формату,подносилац захтева , односно пријаве, може до 1.јануара 2018.године да ту документацију достави у папирној форми.

За објекте за које је предвиђено плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, састави део захтева за издавање грађевинске дозволе је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Републичка административна такса: 500 и 300 дин.

За подношење захтева 300 дин.

За издавање решења 500 дин

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 53-015

Место набавке обрасца: Захтев се надлежном органу, у електронској форми, попуњава и поступак покреће кроз Центарални информациони систем , који се потписује квалификованим електронским потписом.

Место предаје документације: Захтев се у електронској форми попуњава и предаје преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Рад са странкама:

 • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
 • пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 145, 147, 154, 155 и 159

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови