Beograd

Izdavanje Građevinske dozvole (u elektronskoj formi) za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata

Odeljenje za građevinske i stambene poslove

Odsek građevinskih poslova

Potrebna dokumentacija: Postupak za izdavanje elektronske građevinske dozvole pokreće se podnošenjem tj popunjavanjem odgovarajućeg zahteva nadležnom organu kroz CIS (Centralni informacioni sistem), koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Uz zahtev se, u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom (izuzetno, tehnička dokumentacija se može dostaviti i u dwg ili dwf formatu, bez obaveze digitalnog potpisivanja), prilažu:

 1. Lokacijski uslovi Gradskog Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove ;
 2. Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;
 3. Projekat za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;
 4. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli i naknadi za Centarlnu evidenciju;
 5. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona o planiranju i izgradnji, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili ako je uspostavljno zakonom, odnosno ako je Zakonom propisano da se taj dokaz ne dostavlja;
 6. Ugovor između investitora i finansijera, ako je zaključen;
 7. Ugovor između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno drugi dokaz o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture, ako je to uslov za izdavanje građevinske dozvole predviđen lokacijskim uslovima;
 8. Saglasnost suvlasnika, overena u skladu sa zakonom, ako se gradi ili izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica;
 9. Dokaz o uređenju međusobnih osnosa sa vlasnikom objekta, odnosno vlasnicima posebnih delova objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje održavanje stambenih zgrada, odnosno nadziđivanje, odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, ako se vrši takva vrsta radova;
 10. Drugi dokazi predviđeni lokacijskim uslovima, zakonom i drugim podzakonskim aktima.

Napomena : Ukoliko je tehnička dokumenatcija izrađena pre stupanja na snagu Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl.glasnik RS", br.113/2015) , a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u dwg ili dwf formatu,podnosilac zahteva , odnosno prijave, može do 1.januara 2018.godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Za objekte za koje je predviđeno plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, sastavi deo zahteva za izdavanje građevinske dozvole je i izjašnjenje podnosioca o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.

Republička administrativna taksa: 500 i 300 din.

Za podnošenje zahteva 300 din.

Za izdavanje rešenja 500 din

Tekući račun: 840-742221843-57

Poziv na broj: 97 53-015

Mesto nabavke obrasca: Zahtev se nadležnom organu, u elektronskoj formi, popunjava i postupak pokreće kroz Centaralni informacioni sistem , koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Mesto predaje dokumentacije: Zahtev se u elektronskoj formi popunjava i predaje preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Rad sa strankama:

 • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
 • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: utorak 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 145, 147, 154, 155 i 159

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа