Beograd

ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНОВА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Одељење за грађевинске и стамбене послове
Одсек стамбених и комуналних послова

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми
- Доказ о праву својине на стану - доставља подносилац захтева
- Доказ о правном интересу за покретање поступка
- Доказ о плаћеној такси

Прималац : ГО Палилула
Сврха уплате: Општинска административна такса: 320,00 динара
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број , модел 97 у наставку 53-015

Место предаје документације: Писаpница услужног центра, ул.Таковска бр. 12-шалтер 1 -приземље , сваким радним даном од 7 30 до 15 30 часова
Место решавања предмета: Место решавања: III спрат, соба 64 и 65  
Рад са странкама на одељењу: 07.30-15.30
Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146
Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови