Beograd

ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ТЕХНИЧКУ/ПРОЈЕКТНУ/ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И СПИСЕ ПРЕДМЕТА

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

Уз захтев приложити доказ о уплаћеној административној такси и то:

општинска административна такса –  320,00 динара за захтев, 
за препис акта, односно списа по полутабаку оригинала, 420,00 динара 
за разгледање списа за сваки започети сат по 370,00 динара

Прималац:

Буџет општине Палилула, на текући рачун: 840-742251843-73, модел: 97, позив на број: 53-015

Место предаје документације: Услужни центар

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Рад са странкама:

радним даном од 10.00 до 15.00
пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00
Телефон за информације: 3236-221 лок. 154 и 155

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови