Beograd

Издавање Решења (у електронској форми) којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

Потребна документација:

Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова, покреће се подношењем тј попуњавањем одговарајућег захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.

Уз захтев се, у форми електронског документа, у pdf формату, потписано квалификованим електронским потписом (изузетно, техничка документација се може доставити и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања), прилажу:

 1. Идејни пројекат израђен у скалду са правилником којим се уређује садржина техничке документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;
 2. Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Центарлну евиденцију;
 3. Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона о планирању и изградњи, осим ако је то право уписано у јавној књизи или ако је успостављно законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
 4. Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
 5. Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
 6. Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
 7. Доказ о уређењу међусобних осноса са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
 8. Други докази предвиђени законом и подзаконским актима.

Напомена: Уколико је техничка докуменатција израђена пре ступања на снагу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015) , а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у dwg или dwf формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми.

За објекте за које је предвиђено плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, састави део захтева за издавање решења по чл.145.Закона о планирању и изградњи, је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Републичка административна такса: 500 + 300 дин.

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 - 53015

За подношење захтева 300 дин.

За издавање решења 500 дин.

Место набавке обрасца: Захтев се надлежном органу, у електронској форми, попуњава и поступак покреће кроз Центарални информациони систем , који се потписује квалификованим електронским потписом.

Рад са странкама:

 • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
 • пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Место предаје документације: Захтев се у електронској форми попуњава и предаје преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Уколико имате било какве недоумице, обавештења и детаљнија упутства можете преузети на сајту www.gradjevinskedozvole.rs

Телефон за информације: 3236-221 лок. 145, 147, 157 и 159

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Напомена:

 • Радови за које се издаје Решење о одобрењу извођења радова су радови на грађењу помоћних и економских објеката као и радови на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкција којом се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица и капацитет инсталација, адаптација, санација, грађење зиданих ограда, извођење радова на спајању пословног или стамбеног простора....
Палилула линкови