Beograd

Izdavanje Rešenja (u elektronskoj formi) kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji

Odeljenje za građevinske i stambene poslove

Odsek građevinskih poslova

Potrebna dokumentacija:

Postupak za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova, pokreće se podnošenjem tj popunjavanjem odgovarajućeg zahteva nadležnom organu kroz CIS (Centralni informacioni sistem), koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Uz zahtev se, u formi elektronskog dokumenta, u pdf formatu, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom (izuzetno, tehnička dokumentacija se može dostaviti i u dwg ili dwf formatu, bez obaveze digitalnog potpisivanja), prilažu:

 1. Idejni projekat izrađen u skaldu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno uklanjanju prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom;
 2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli i naknadi za Centarlnu evidenciju;
 3. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona o planiranju i izgradnji, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili ako je uspostavljno zakonom, odnosno ako je Zakonom propisano da se taj dokaz ne dostavlja;
 4. Ugovor između investitora i finansijera, ako je zaključen;
 5. Ugovor između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno drugi dokaz o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture, ako je to uslov za izdavanje građevinske dozvole predviđen lokacijskim uslovima;
 6. Saglasnost suvlasnika, overena u skladu sa zakonom, ako se gradi ili izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica;
 7. Dokaz o uređenju međusobnih osnosa sa vlasnikom objekta, odnosno vlasnicima posebnih delova objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje održavanje stambenih zgrada, odnosno nadziđivanje, odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, ako se vrši takva vrsta radova;
 8. Drugi dokazi predviđeni zakonom i podzakonskim aktima.

Napomena: Ukoliko je tehnička dokumenatcija izrađena pre stupanja na snagu Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl.glasnik RS", br.113/2015) , a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u dwg ili dwf formatu, podnosilac zahteva, odnosno prijave, može do 1. januara 2018. godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Za objekte za koje je predviđeno plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, sastavi deo zahteva za izdavanje rešenja po čl.145.Zakona o planiranju i izgradnji, je i izjašnjenje podnosioca o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.

Republička administrativna taksa: 500 + 300 din.

Tekući račun: 840-742221843-57

Poziv na broj: 97 - 53015

Za podnošenje zahteva 300 din.

Za izdavanje rešenja 500 din.

Mesto nabavke obrasca: Zahtev se nadležnom organu, u elektronskoj formi, popunjava i postupak pokreće kroz Centaralni informacioni sistem , koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Rad sa strankama:

 • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
 • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: utorak 09.00-11.00

Mesto predaje dokumentacije: Zahtev se u elektronskoj formi popunjava i predaje preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obaveštenja i detaljnija uputstva možete preuzeti na sajtu www.gradjevinskedozvole.rs

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 145, 147, 157 i 159

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Napomena:

 • Radovi za koje se izdaje Rešenje o odobrenju izvođenja radova su radovi na građenju pomoćnih i ekonomskih objekata kao i radovi na investicionom održavanju objekata i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, rekonstrukcija kojom se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, adaptacija, sanacija, građenje zidanih ograda, izvođenje radova na spajanju poslovnog ili stambenog prostora....
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа