Beograd

Поништај решења о експропријацији непокретности

Одељење за имовинско-правне послове

Одредбом чл. 36. Закона о експропријацији (“Сл.гласник РС” бр. 53/95, "Сл.лист СРЈ" бр.16/2001, "Сл.гласник РС" бр.23/2001, 20/2009), прописано је да ће се правоснажно решење о експропријацији поништити или изменити увек када то корисник експропријације и ранији сопственик заједнички захтевају или ако корисник експропријације у року од 3 године од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о накнади није извршио, према природи објекта, занатније радове на објекту ради чије је изградње извршена експропријација. Ако је на експроприсаној непокретности било више сувласника, за одлучивање по захтевима за поништај решења о експропријацији, потребно је да су исти поднели већина од њих и да се у току поступка изјасне. По истеку рока од пет година од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о накнади, ранији сопственик експроприсане непокретности, односно његов наследник не може поднети захтев за поништај или измену правоснажног решења о експропријацији.

Потребна документација:

- Захтев за поништај решења о експропријацији непокретности;
- Примерак решења о раније спроведеној експропријацији непокретности;
- Правоснажно решење надлежног Суда о одређивању накнаде или споразум о накнади;
- Лист непокретности за предметну непокретност не старији од 6 месеци, који издаје Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Палилула ул.27.марта 43-45;
- Копија плана из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Палилула, улица 27. Марта 43-45;
- Извод из матичне књиге умрлих ранијег власника ако захтев подноси наследник тог лица и доказ о сродству са ранијим власником или Решење о наслеђивању ако захтев подноси наследник ранијег власника;
- Доказ о плаћеној административној такси

Општинска административна такса: 320,00 дин. за поднети захтев и 550,00 динара за донето решење
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарницa у Услужном центру или преузмите образац у PDF 

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: V спрат, соба 91-97 и 106

Рад са странкама на одељењу: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 175

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови