Beograd

Poništaj rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Odredbom čl. 36. Zakona o eksproprijaciji (“Sl.glasnik RS” br. 53/95, "Sl.list SRJ" br.16/2001, "Sl.glasnik RS" br.23/2001, 20/2009) propisano je da će se pravosnažno rešenje o eksproprijaciji poništiti ili izmeniti uvek kada to korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenik zajednički zahtevaju ili ako korisnik eksproprijacije u roku od 3 godine od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi nije izvršio, prema prirodi objekta, zanatnije radove na objektu radi čije je izgradnje izvršena eksproprijacija. Ako je na eksproprisanoj nepokretnosti bilo više suvlasnika, za odlučivanje po zahtevima za poništaj rešenja o eksproprijaciji, potrebno je da su isti podneli većina od njih i da se u toku postupka izjasne. Po isteku roka od pet godina od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi, raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti, odnosno njegov naslednik ne može podneti zahtev za poništaj ili izmenu pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za poništaj rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti;
  • Primerak rešenja o ranije sprovedenoj eksproprijaciji nepokretnosti;
  • Pravosnažno rešenje nadležnog Suda o određivanju naknade ili sporazum o naknadi;
  • List nepokretnosti za predmetnu nepokretnost ne stariji od 6 meseci, koji izdaje Republički geodetski zavod-Služba za katastar nepokretnosti Palilula ul.27.marta 43-45;
  • Kopija plana iz Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Palilula, ulica 27. Marta 43-45;
  • Izvod iz matične knjige umrlih ranijeg vlasnika ako zahtev podnosi naslednik tog lica i dokaz o srodstvu sa ranijim vlasnikom ili Rešenje o nasleđivanju ako zahtev podnosi naslednik ranijeg vlasnika;
  • Dokaz o plaćenoj taksi

Opštinska administrativna taksa: 310 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: V sprat, soba 91-97 i 106

Rad sa strankama na odeljenju: 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 175

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа