Beograd

Комунални ред

Постављање објеката у складу са Одлуком о комуналном реду (Сл. лист града Београда 10/11), на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу.

Под условима и на начин утврђен овом Одлуком могу се постављати:

  • Наменски монтажни објекти - на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу (чуварске кућице и слични објекти у функцији обаљања послова обезбећења, терминусни објекти, монтажни објекти за смештај алата и опреме и слични објекти за потребе обављања делатности јавних комуналних предузећа).
  • Монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу (трибине, позорнице и слично).
  • Жардињере и друге посуде за биљне засаде - испред пословних просторија постављају власници који обављају делатност у тим просторијама.
  • Поштански сандучићи и телефонске говорнице - на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и на фасадама зграда.

Одобрење за постављање наведених објеката издаје се по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја када се објекат поставља на делу јавне саобраћајне површине, односно субјекта који управља другом површином на којој се објекат поставља и организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове урбанизма односно надлежног завода за заштиту културних добара када се објекат поставља испред зграде која је утвђена за културно добро или се налази у просторној културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту, субјекта који управља јавном зеленом површином ЈКП „Зеленило Београд“.

Уз захтев се обавезно прилаже:

  • Фотокопија решења о регистрацији АПР-а
  • Техничка документација, фотографски приказ и скица места постављања објекта
  • Доказ о уплати

Општинске административне таксе:

  • за подношење Захтева 320 дин.
  • за издавање Одобрења 550 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 53-015

Градска административна такса (по потреби):

Секретаријату за саобраћај за добијање сагласности за заузеће јавне површине - 4184 дин.

Текући рачун: 840-742241843-03

Позив на број: 97 27-501-08

Место набавке обрасца: Писарница или преузмите овде PDF

Палилула линкови