Beograd

Komunalni red

Postavljanje objekata u skladu sa Odlukom o komunalnom redu (Sl. list grada Beograda 10/11), na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju.

Pod uslovima i na način utvrđen ovom Odlukom mogu se postavljati:

  • Namenski montažni objekti - na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju (čuvarske kućice i slični objekti u funkciji obaljanja poslova obezbećenja, terminusni objekti, montažni objekti za smeštaj alata i opreme i slični objekti za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća).
  • Montažno-demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju (tribine, pozornice i slično).
  • Žardinjere i druge posude za biljne zasade - ispred poslovnih prostorija postavljaju vlasnici koji obavljaju delatnost u tim prostorijama.
  • Poštanski sandučići i telefonske govornice - na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i na fasadama zgrada.

Odobrenje za postavljanje navedenih objekata izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja kada se objekat postavlja na delu javne saobraćajne površine, odnosno subjekta koji upravlja drugom površinom na kojoj se objekat postavlja i organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove urbanizma odnosno nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara kada se objekat postavlja ispred zgrade koja je utvđena za kulturno dobro ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu, subjekta koji upravlja javnom zelenom površinom JKP „Zelenilo Beograd“.

Uz zahtev se obavezno prilaže:

  • Fotokopija rešenja o registraciji APR-a
  • Tehnička dokumentacija, fotografski prikaz i skica mesta postavljanja objekta
  • Dokaz o uplati

Opštinske administrativne takse:

  • za podnošenje Zahteva 290 din.
  • za izdavanje Odobrenja 490 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 53-015

Gradska administrativna taksa (po potrebi):

Sekretarijatu za saobraćaj za dobijanje saglasnosti za zauzeće javne površine - 3688 din.

Tekući račun: 840-742241843-03

Poziv na broj: 97 27-501-08

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica ili preuzmite ovde PDF

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа