Beograd

Издавање Употребне дозволе у електронској форми

Одељење за грађевинске и стамбене послове Одсек грађевинских послова

Потребна документација:

Поступак за издавање употребне дозволе у електронској форми, покреће се подношењем тј попуњавањем одговарајућег захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.

Уз захтев се, у форми електронског документа, у pdf формату, потписано квалификованим електронским потписом (изузетно, техничка документација се може доставити и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања), прилажу:

  1. Пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење и ако је пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, односно за објекте категорије"А", прилаже се геодетски снимак изведеног објекта на парцели, на овереној катастарско-топографској подлози ;
  2. Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе, односно за објекте категорије"А", прилаже се потврда одговорног пројектанта односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката ;
  3. Доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну евиденцију, укључујући и накнаду за поднету пријаву завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, ако су те пријаве подношене за објекта за који се тражи употребна дозвола;
  4. Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
  5. Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
  6. Елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

Напомена: Уколико је техничка докуменатција израђена пре ступања на снагу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015), а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у dwg или dwf формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми.

Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са чл.145. Закона , као и у складу са решењем о привременој грађевинској дозволи.

Републичка административна такса:

За подношење захтева 300 дин.

За издавање решења 0,2% од укупне предрачунске вредности радова..

Текући рачун: 840-742221843-57

Позив на број: 97 53-015

Место набавке обрасца: Захтев се надлежном органу, у електронској форми, попуњава и поступак покреће кроз Центарални информациони систем , који се потписује квалификованим електронским потписом.

Место предаје документације: - Захтев се у електронској форми попуњава и предаје преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Уколико имате било какве недоумице, обавештења и детаљнија упутства можете преузети на сајту www.gradjevinskedozvole.rs

Рад са странкама:

  • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
  • пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 145, 147 и 159

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови