Beograd

Одобрење за постављање привремених објеката на јавним површинама

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одсек стамбених и комуналних послова

Привремени објекти су киосци, мањи монтажни објекти и други слични објекти за продају прехрамбених и других производа на мало, за пружање занатских услуга и за задовољење других потреба грађана.

Одобрење се издаје на основу Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 61/09, 24/10 и 10/11). Место за постављање привременог објекта осим за забавне паркове, циркусе и спортске објекте, одређује се Планом постављања привремених објеката на јавним површинама за подручје Градске општине Палилула. Корисник се одређује на основу Конкурса, осим за забавне паркове, циркусе и спортске објекте.

Потребна документација:

  • Пријава на Конкурс
  • Други документи по потреби
  • Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:

  • за подношење Захтева 320 дин.
  • за издавање Одобрења 6788 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 53-015

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:

  • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
  • пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Место предаје документације: Писарница

Палилула линкови