Beograd

Oбавештењe на извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

Потребна документација:

  • Захтев за издавање Oбавештења на извођењу радова за које се према члану 144. Закона о планирању и изградњи не издаје грађевинска дозвола
  • Доказ о праву својине, односно праву коришћења објекта
  • Предмер и предрачун радова урађен од стране одговорног лица техничке струке
  • Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 320 + 320 дин.

За подношење захтева 320 дин.

За издавање обавештења 320 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 53-015

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 55, 56, 56а, 58

Рад са странкама:

  • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
  • пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 145, 147, 152 и 159

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Напомена:

Једноставни објекти који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат (вртна сенила до 15 м2 основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине 12 м2 и дубине до 1 м, надстрешнице основе до 10 м2, дечја игралишта, дворишни камини површине до 1,5 м2 и висине до 3 м, колски прилази објектима ширине 2,5-3 м, соларни колектори и сл), који се изводе тако да не ометају изглед зграда, суседне објекте и пешачке стазе, не сматрају се објектима или помоћним објектима у смислу Закона о планирању и изградњи.

Палилула линкови