Beograd

Obaveštenje na izvođenju radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola

Odeljenje za građevinske i stambene poslove

Odsek građevinskih poslova

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje Obaveštenja na izvođenju radova za koje se prema članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji ne izdaje građevinska dozvola
  • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja objekta
  • Predmer i predračun radova urađen od strane odgovornog lica tehničke struke
  • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa: 300 + 300 din.

Za podnošenje zahteva 300 din.

Za izdavanje obaveštenja 300 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 53-015

Mesto nabavke obrasca: Pisarnica u Uslužnom centru ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 55, 56, 56a, 58

Rad sa strankama:

  • radnim danom od 12.00 do 14.00, osim petkom
  • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: utorak 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 145, 147, 152 i 159

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Napomena:

Jednostavni objekti koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat (vrtna senila do 15 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine 12 m2 i dubine do 1 m, nadstrešnice osnove do 10 m2, dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 1,5 m2 i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori i sl), koji se izvode tako da ne ometaju izgled zgrada, susedne objekte i pešačke staze, ne smatraju se objektima ili pomoćnim objektima u smislu Zakona o planiranju i izgradnji.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа