Beograd

Одобрење за постављање забавних паркова, циркуса и спортских објеката

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одсек стамбених и комуналних послова

По Захтеву за издавање одобрења за постављање забавних паркова, циркуса и спортских објеката одлучује се уз претходну сагласност Секретаријата за урбанизам и Секретаријата за саобраћај и организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање, а у просторима од културно-историјског значаја, који су проглашени за културна добра, уз претходну сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Потребна документација:

  • Захтев
  • Техничка документација -скица, са приказом свих објеката предлога њиховог размештаја у размери 1:200 до 1:500, са подацима о потребама за прикључење на електро, водоводну и канализацијону мрежу и фотографски приказ површине на коју се објекат поставља
  • Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:

  • за подношење Захтева 320 дин.
  • за издавање Одобрења 10606 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 53-015

Градска административна такса (по потреби):

Секретаријату за саобраћај за добијање Сагласности за заузеће јавне површине - 4184 дин.

Текући рачун: 840-742241843-03

Позив на број: 97 27-501-08

Уплата за добијање Сагласности (по потреби):

  • ЈКП "Зеленило Београд"
  • Завод за заштиту споменика културе града Београда

Место предаје документације: Писарница

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:

  • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
  • пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови