Beograd

Uverenje o identifikaciji objekata

Odeljenje za građevinske i stambene poslove

Odsek građevinskih poslova

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje uverenja u slobodnoj formi
  • Pravosnažna Građevinska dozvola ili Odobrenje za izgradnju
  • Pravosnažna Upotrebna dozvola
  • Original uverenja Republičkog geodetskog zavoda (27. marta 43-45), ne starije od 6 meseci sa podacima o ulici, kućnom broju i katastarskoj parceli na kojoj se objekat nalazi
  • Kopija plana katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi, sa ucrtanim objektom, koju izdaje Republički geodetski zavod, ne starija od 6 meseci
  • Imovinsko-pravni osnov za katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi
  • Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa: 300 din. + 300 din.

Tekući račun: 840-742251843-73

Poziv na broj: 97 - 53015

Mesto predaje dokumentacije: Uslužni centar

Mesto rešavanja predmeta: III sprat, soba 53 i 57

Rad sa strankama:

  • radnim danom od 10.00 do 15.00
  • prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: utorak 09.00-11.00

Telefon za informacije: 3236-221 lok. 154 i 155

Radno vreme Uslužnog centra: 07.30-15.30

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа