Beograd

Уверење о старости објеката

Одељење за грађевинске и стамбене послове

Одсек грађевинских послова

Потребна документација:

  • Захтев за издавање уверења у слободној форми
  • Копија плана катастарске парцеле на којој се објекат налази, са уцртаним објектом, коју издаје Републички геодетски завод (27. марта 43-45), не старија од 6 месеци
  • Оригинал Уверења Републичког геодетског завода, не старије од 6 месеци са податком тј. временом када је први пут снимљен објекат
  • Лист непокретности РГЗ-а, за предметну катастарску парцелу
  • Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 320 дин. + 320 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 - 530-15

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 53 и 57

Рад са странкама:

  • радним даном од 10.00 до 15.00
  • пријем странака код начелника Одељења: уторак 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 154 и 155

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови