Beograd

Одобрење за постављање баште угоститељског објекта

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одсек стамбених и комуналних послова

По Захтеву за издавање одобрења за постављање баште одлучује се на основу Одлуке о постављању баште угоститељског објеката на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 11/14, 29/14 и 34/14).

Нова башта је она која се поставља први пут, као и башта код које је дошло до промена које захтевају измену техничке документације.

Потребна документација за нове баште:

 • Захтев за постављање нове баште
 • Фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности
 • Фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта
 • Фотокопија Потврде о ПИБ-у
 • Техничка документација, у шест примерака
 • Доказ о плаћеним таксама
 • Изјава подносиоца да овлашћује надлежну органиѕациону јединицу да у његово име и за његов рачун прибави потребне сагласности на техничку документацију, са доказима о плаћеним трошковима.

Уз захтев се по потреби прилаже:

 • сагласност субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља.
 • сагласност власника односно корисника простора, дела зграде испред којег се башта поставља.

Потребна документација за истоветне баште:

 • Захтев за поновно издавање Одобрења
 • Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:

 • за подношење Захтева 320 дин.
 • за издавање Одобрења 10606 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 53-015

Градске административне таксе (по потреби):

Секретаријату за саобраћај када се башта поставља на јавној саобраћајној површини

 • за нове захтеве 4184 дин.
 • за поновно издавање Одобрења 2824 дин.

Текући рачун .840-742241843-03

Позив на број 97 27-501-08

Уплата за добијање Сагласности (по потреби):

 • ЈКП "Зеленило Београд"
 • Завод за заштиту споменика културе града Београда

Место набавке обрасца: Писарница или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Писарница

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:

 • сваким радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
 • пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови