Beograd

Одобрење за постављање покретних објеката на јавној површини

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одсек стамбених и комуналних послова

Одобрење за заузеће јавних површина издаје се на основу Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката ("Сл. лист града Београда", бр. 61/09, 24/10 и 10/11). Место, број, врста, тип, величина, намена, врста робе, услови коришћења покретних објекта одређује се Планом постављања покретних објеката за подручје Градске општине Палилула. Корисник се одређује на основу Конкурса, осим за постављање покретних објеката за продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација, новогодишњих, ускршњих и других празника.

Потребна документација:

 • Пријава на Конкурс
 • Други документи по потреби
 • Доказ о плаћеним таксама

Општинске административне таксе:

 • за подношење Захтева 320 дин.
 • за издавање Одобрења 3257 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: модел 97 а у наставку 53-015

По Захтеву за издавање одобрења за постављање покретних објеката за продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација, новогодишњих, ускршњих и других празника. Одлучује се уз претходну сагласност Секретаријат за урбанизам и Секретаријата за саобраћај и организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање, а у просторима од културно-историјског значаја, који су проглашени за културна добра, уз претходну сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Потребна документација:

 • Захтев
 • Техничка документација - скица простора са уцртаним покретним, привременим објектом у размери 1:50 или 1:100 и фотографски приказ објекта, оверена од стране организационих јединица Градске управе града Београда и других субјеката који дају сагласност

Општинске административне таксе:

 • за подношење Захтева 320 дин.
 • за издавање Одобрења 3257 дин.

Текући рачун: 840-742251843-73

Позив на број: 97 53-015

Градска административна такса (по потреби): Секретаријату за саобраћај за добијање Сагласности за заузеће јавне површине - 4184 дин.

Текући рачун: 840-742241843-03

Позив на број: 97 27-501-08

Уплата за добијање Сагласности (по потреби):

 • ЈКП "Зеленило Београд"
 • Завод за заштиту споменика културе града Београда

Место предаје документације: Писарница

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:

 • радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
 • пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30

Палилула линкови