• Градска општина Палилула
 • Градска општина Палилула
 • Градска општина Палилула
 • Градска општина Палилула
 • Градска општина Палилула
Почетна Локална самоуправа
Председник ГО Палилула ПДФ Штампа Ел. пошта

palilula-velikigrb.jpg

 

Председника Општине бира Скупштина Општине из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник Скупштине Општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина Општине на исти начин као и председника Општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини Општине.

Надлежности председника Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине и доноси потребне акте у извршавању одлука или аката Скупштине;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Управе Општине;
 • доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом Града, Статутом Градске општине или одлуком Скупштине Општине;
 • у име Општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге организације чији је оснивач Општина;
 • даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Општине, којима се уређује број и структура запослених, и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности чији су корисници органи Општине;
 • организује рад Већа Општине, сазива и председава седницама Већа Општине и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
 • доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Општине, Већа Општине или Управе Општине;
 • образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом Градске општине и другим актима Општине.

 


Стојан НиколићПредседник Градске општине Палилула:

СТОЈАН НИКОЛИЋ
дипломирани менаџер маркетинга

Рођен је 1976. у Београду.

Од 2008. до 2012. био је члан Већа ГО Палилула.

Био је председник је Општинског одбора Демократске странке Палилула и председник Извршног одбора Градског одбора Демократске странке Београд.

Ожењен.

 

 


Љубиша ЂуровићЗаменик председника Градске општине Палилула:

ЉУБИША ЂУРОВИЋ
дипломирани економиста

Рођен је 30. новембра 1951. у Пећи.

Специјализирао се из области маркетинга и односа са јавношћу. Председник је Управног одбора ОКК "Београд".

Изабран за заменика председника Градске општине Палилула 2008. и 2012. Обављао функције одборника у Скупштини Градске општине Палилула и Скупштини града Београда.

Један је од оснивача Социјалистичке партије Србије, члан Главног одбора и председник Општинског одбора СПС Палилула.

Живи у Вишњичкој Бањи.

Ожењен, отац двоје деце и деда четворо унучади.