Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Лож уље

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Лож уље, бр. 19-21

09135100 – Лож уље


Уговорена вредност: 1.523.040,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: 3

Понуђена цена: 
- Највиша - 1.601.040,00 динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 1.523,040,00 динара без ПДВ-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 1.601.040,00 динара без ПДВ-а 
- Најнижа - 1.523.040,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2019. године 
Датум закључења уговора: 02.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: "KNEZ PETROL" d.о.о., ул. Царице Јелене бр. 28, Београд - Батајница
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза


Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула